WELKOM

De vertaalbijbel is een bijbelvertaling, waaraan nog verder gewerkt moet worden. Het vertaalwerk moet nog voortgezet worden. De vertaalbijbel is geschreven in een Nederlands dat elke lezer of lezeres, voor wie Nederlands de moedertaal is of tenminste een zeer vertrouwde taal is (geworden), nog zelf verder kan vertalen.

ONTDEK DAT JE DE BIJBEL ALTIJD IN EEN V E R T A L I N G LEEST !

Elke Nederlands sprekende heeft echter met deze tekst vrijwel de Hebreeuwse en de Griekse bijbeltekst voor zich - zij het in een 'vernederlandste' vorm. Deze tekst nodigt elke Nederlands sprekende er toe uit de bijbelteksten te gaan vertalen, zich daarover met anderen te verstaan en zich eventueel naar anderen toe te verantwoorden - kortom:

MAAK JE EIGEN BIJBELVERTALING - S A M E N !

Het ontoegankelijke Nederlands is ontstaan door de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament (voortaan aangeduid met ‘TeNaKh’) en de Griekse tekst van het Nieuwe Testament (voortaan aangeduid met ‘Goednieuws-boodschap’) zo condordant en idiolect1 als maar mogelijk is te vertalen. Dat levert een ruwe, ongepolijste en nog nauwelijks geïnterpreteerde tekst op.

DURF S A M E N TE INTERPRETEREN!

Deze vernederlandsing is voorzien van voetnoten. Deze voetnoten helpen om aan de vertaling betekenis te verlenen; ook worden daar andere vertalingen besproken; tenslotte wordt daarin verwezen naar de NEDERLANDSE WOORDENLIJST , waarin vele ongebruikelijke Nederlandse woorden kort worden toegelicht vanuit het Hebreeuws en het Grieks. Sommige bijbelboeken of delen daarvan zijn uitgelegd.


Auteur: a.k.van kooij   Op basis van het werk van een vertaalgroep van 1968-2007.

Podcasts

Sinds 2018 verschijnen er regelmatig podcasts, waarin vertaalbeslissingen behandeld worden. Deze vind u hier.

Revisie

Op 29 november 2018 waren alle canonieke boeken van de bijbel volledig vertaald volgens een methodische en consequente toepassing van concordantie en idiolectie.


Vanaf januari 2019 wordt er gewerkt aan een revisie. Allereerst worden de in de loop van de jaren ingeslopen inconsequenties gecorrigeerd, tegelijk worden de vooral in de voetnoten optredende type- en spelfouten hersteld; ook worden oneffenheden en onduidelijkheden in de zinsbouw verholpen. Tenslotte worden de opmerkingen en adviezen van lezers en lezeressen verwerkt.


 

TeNaKh


TóWRáH
Genesis pdf document
Exodus pdf document
Leviticus pdf document
Numeri pdf document
Deuteronomium pdf document
NeBieJieM
Jozua pdf document
Richteren pdf document
I Samuel pdf document
II Samuel pdf document
I Koningen pdf document
II Koningen pdf document
Jesaja 1:1 – 39 pdf document
Jesaja 40 – 66 pdf document
Jeremia pdf document
Ezechiël pdf document
Hosea pdf document
Joël pdf document
Amos pdf document
Obadja pdf document
Jona pdf document
Micha pdf document
Nahum pdf document
Zefanja pdf document
Haggaï pdf document
Zacharja pdf document
Maleachi pdf document
KheTuWBieM
Ps.1-41 pdf document
Ps.42-72 pdf document
Ps.73-89 pdf document
Ps.90-106 pdf document
Ps.107-150 pdf document
Job pdf document
Spreuken pdf document
Ruth pdf document
Hooglied pdf document
Prediker pdf document
Klaagliederen pdf document
Esther pdf document
Daniël pdf document
Ezra pdf document
Nehemia pdf document
I Kronieken pdf document
II Kronieken pdf document

Goednieuwsboodschap


Evangelisten
Mattheus pdf document
Marcus pdf document
Lucas pdf document
Johannes pdf document
Apostelen
Handelingen der Apostelen pdf document
Brief aan de Romeinen pdf document
Eerste brief aan de Corinthiërs pdf document
Tweede brief aan de Corinthiërs pdf document
Brief aan de Galaten pdf document
Brief aan de Ephesiërs pdf document
Brief aan de Philippenzen pdf document
Brief aan de Collossenzen pdf document
Eerste brief aan de Thessalonicenzen pdf document
Tweede brief aan de Thessalonicenzen pdf document
Eerste brief aan Timotheüs pdf document
Tweede brief aan Timotheüs pdf document
Brief aan Titus pdf document
Brief aan Philemon pdf document
Brief aan de Hebreeën pdf document
Brief van Jacobus pdf document
Eerste brief van Petrus pdf document
Tweede brief van Petrus pdf document
Eerste brief van Johannes pdf document
Tweede brief van Johannes pdf document
Derde brief van Johannes pdf document
Brief van Judas pdf document
Openbaring van Johannes pdf document